Naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov

PRP 2014 – 2020: M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

8. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 €:

 • 2.000.000 € za naložbe nosilcev majhnih kmetij,
 • 5.000.000 € za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij,
 • 3.000.000 € za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

Vnos vloge poteka od 21. avgusta 2017 do vključno 29. novembra 2017.

Podpora je namenjena individualnim ali kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov:

 • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,
 • izvedbo agromelioracij,
 • zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

 

Razpis najdete na naslovu: http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1186

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747