Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

JR RRI 2 Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednsotnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Prednostna področja so naslednja:

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnsotna pridelava hrane
 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje – medicina
 • Mobilnost
 • Razvoj materialov kot končnih produktov

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe. Projekt mora biti končan v 24 mesecih.

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 € ter največ 500.000,00 €.

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev je do 74.200.000,00 €.

 1. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 1. odpiranje v letu 2017 je 30.000.000,00 €. Oddaja vlog za 1. odpiranje je 26.9.2017
 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 2. odpiranje v letu 2018 je 30.000.000,00 €. Oddaja vlog za 2. odpiranje je 11.05.2018
 3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev 3. odpiranje v letu 2019 je 14.200.000,00 €. Oddaja vlog za 3. odpiranje je 24.09.2019

Upravičeni stroški raziskovalno razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru RRI projekta.
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt.
 • Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.

Skupna vrednost upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev in investicij v neopredmetena sredstva ne sme presegati 30% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta.

 • Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja RRI projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.

 

Razpis najdete na naslovu: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1119

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747