Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju

 

JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih

Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilji javnega razpisa so:

  • zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
  • zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
  • povečanje dodane vrednosti MSP,
  • zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
  • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

 

Ciljne skupine/ upravičenci so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po SKD 2008:

  • 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitev obratov;
  • 55.201 Počitniški domovi in letovišča;
  • 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom;
  • 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.

Okvirna skupna višina sredstev , ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019.

Upravičeni stroški so obnova objektov, stroški informiranja in komuniciranja in stroški

Upravičeno območje po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

Rok za prijavo: 10.8.2018.

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago:

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747