E-poslovanje 2019-2022

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019 – 2022

 

Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije , ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

  • Elektronsko izmenjavo med partnerji
  • Digitalizacijo nastopov na sejmih
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajne videe
  • Krepitev kompetenc-usposabljanja

*Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

 

Roki za oddajo vlog: 5.11.2018, 1.10.2019, 1.10.2020, 1.10.2021

 

Razpis najdete na naslovu: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-09-07-Javni-razpis-za-vzpostavitev-ali-nadgradnjo-elektronskega-poslovanja-v-MSP-v-obdobju-2019-2022-E-POSLOVANJE-2019-2022

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747

Pogoji za operacijo:

1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.
2. Pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največjega zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči, veljavna za razpis.
3. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev (lastna in krediti) upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa.
4. Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti vsaj dva izmed ukrepov (navedeni v predmetu javnega razpisa), pri čemer je ukrep 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja, obvezen.
5. Do sofinanciranja so upravičeni le ukrepi, ki se prejemnikom sredstev iz Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« in Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«, še niso financirali oz. bili odobreni za financiranje.
6. Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.
7. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000,00 EUR in ne višja od 30.000,00 EUR.

 

Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev za izvedbo naslednjih ukrepov:

Ukrep Opis ukrepa  Predvidene aktivnosti
1. Elektronska izmenjava med partnerji Vzpostavitev ali nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji (dobavitelji, kupci in distributerji) z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B (take rešitve in storitve so zahteva vseh večjih mednarodnih kupcev, omogočajo učinkovito izvajanje, upravljanje in nadzor preskrbovalnih verig, kar omogoča zniževanje vseh stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje zalog in dobav, večjo odzivnost na potrebe strank in s tem učinkovitejše cikle proizvodnje). –   Priprava lastnega okolja za izdajo in prejem mednarodno standardiziranih (GS1, CEN, UBL, Odette,…) eDokumentov (Naročilo, potrditev naročila, dobavnice, potrditev dobave, naročilo transporta, zaloge, eRačun).

–   Digitalizacija artiklov (zagotavljanje vodenja vseh opisov in identov za artikle po standardih v različnih jezikih).

–   Vzpostavitev sistema.

–   Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

2. Digitalizacija nastopov na sejmih Vključevanje v digitalne sejme/showroome (platforme za marketing posameznih industrij v različnih državah ali industrijah). –   Priprava in oblikovanje digitalnih vsebin, interaktivni prikaz produktov in opisov podjetij.

–   Predstavitve na ShowRoomih.

–   Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

 

3. Spletne strani za tuje trge Izdelava in upravljanje celostne podobe na spletni strani za tuje trge.

 

–   Priprava in objava vsebin, struktur in opisov podjetij in njihovih rešitev na spletu v različnih jezikih.

–   Vzpostavitev in upravljanje digitalnih kanalov in platform (WEB, Linkedin, Facebook, Booking, Twitter, Trip Advisor, Airbnb, itd.).

–   Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

4. Spletne trgovine

 

Postavitev eTrgovin s ciljem prodaje v tujini in povečanjem obsega prodaje in prisotnost na tujih trgih. –   Svetovanje glede pravnega in logističnega okvirja postavitve e-trgovine.

–   Svetovanje pri postavitvi in uvedbi primernih aplikativnih rešitev.

–   Priprava ponudbe, cenikov, digitaliziranih opisov produktov in prodajnih procesov.

–   Priprava vsebin (v različnih jezikih in prilagojene za različne ciljne skupine).

–   Postavitev e-trgovine.

–   Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

5. Produktno-prodajni video Izdelava produktno-prodajnega videa v vsaj enem tujem jeziku. –   Izdelava scenarija.

–   Snemanje in obdelava filma.

–   Izobraževanje in usposabljanje vezano na aktivnost.

6. Krepitev kompetenc – usposabljanja Krepitev kompetenc in modelov nastopov na novih trgih v času digitalne transformacije. Aktivnost je sestavljena iz dveh sklopov:

–   V prvem sklopu gre za splošno usposabljanje in ozaveščanje lastnikov, vodstvenega kadra in zaposlenih v MSP na naslednjih področjih: industrija 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji), učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti, novi modeli in orodja za izvoz (prodaja, marketing, nastop na novih trgih), vzpostavljanje digitalnih delovnih mest, predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev,  brezpapirno poslovanje, prilagajanje novi regulativi, varnost in riziki digitalizacije, internet of things.

–   V drugem sklopu gre za predstavitev primerov dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0 (samo področje, ki se nanaša na poslovanje s tujimi partnerji)« v tujih in slovenskih podjetjih, ki bi se lahko izvajal na splošni ali panožni ravni (npr. avtomobilska industrija).