Digitalizacija 2019-2023

 

Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v RS v letih od 2019 do 2023

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj  s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z  izvedbo aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, bo oblikoval uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevali k:

  • premagovanju ovir digitalne transformacije;
  • dvigu indeksa digitalnega gospodarstva v Sloveniji;
  • povečevanju števila podjetij, vključenih v globalne verige vrednosti;
  • dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

 

Predmet javnega razpisa je finančna podpora tistih aktivnosti upravičenca, ki zagotavlja podporo ciljnim skupinam (opredeljene v javnem razpisu). Podpora se zagotavlja z vzpostavitvijo ekosistema, koordinacijo in povezovanjem, s promocijsko motivacijskimi dogodki ter s strokovno podporo za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti podjetij v obliki informiranj in svetovanj, tematskih delavnic, mentoriranj, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelija ciljnih skupin.

Aktivnosti v okviru predmeta javnega razpisa podrobneje prikazujemo za naslednje ciljne skupine (A-D):

Vzpostavitev ekosistema (A) – v okviru sklopa aktivnosti A se pričakuje vzpostavitev okolja za dvig indeksa digitalnega gospodarstva na nacionalni ravni.

–          Analiza potreb podjetij in analiza ponudbe na področju digitalizacije (mapiranje)

–          Priprava seznama mentorjev, svetovalcev in drugih izvajalcev s področja digitalizacije

–          Napovedovanje potreb po kadrih na področju »digitalnih« profilov

–          Izgradnja platforme za izmenjavo informacij, klasifikacijo ponudnikov

–          Aktivno povezovanje vseh temeljnih deležnikov ustvarjanja poslovnega in digitalnega razvoja družbe

–          Povezovanje platform in vzpostavitev okolja za poslovno eksperimentiranje in prototipiranje

–          Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k dvigu usposobljenosti zunanjih izvajalcev

–          Oblikovanje predlogov vsebin za študijske programe

–          Povezovanje in vzpostavitev okolja za sodelovanje med gospodarstvom ter javno in državno upravo pri podatkovnem in storitvenem odpiranju vseh akterjev

Strokovna podpora za razvoj kompetenc in digitalnih zmožnosti (B) – v okviru sklopa aktivnosti B se pričakuje svetovanje MSP pri premagovanju ovir digitalne transformacije.

–          Sodelovanje pri izgradnji kataloga digitalnih  kompetenc

–          Podpora pri oblikovanju načrtov usposabljanj za obdobje 4 let za razvoj digitalnih kompetenc v gospodarstvu

–          Mentoriranje/svetovanje pri razvoju, izvajanju in prenovi poslovnih modelov (podrobneje je razdelano v razpisni dokumentaciji, točka II.4).

–          Podpora pri odprtem inoviranju, razvoju novih storitev in poslovnih modelov

–          Podpora gospodarstvu pri pridobivanju nepovratnih sredstev za digitalno transformacijo poslovanja

Povezovanje in koordinacija (C) – v okviru sklopa aktivnosti C se pričakuje izvajanje aktivnosti za povezovanje MSP z različnimi deležniki z namenom vzpostavljanja in nadgradnja mednarodnih partnerstev in izmenjavo dobrih praks doma in v tujini.

–          Sodelovanje z EU DIH in pridobitev/prenos dobrih praks iz tujine

–          Podpora poslovnim in razvojnim partnerstvom za krepitev sodelovanja v globalnih verigah vrednosti,

–          Organizacija »izmenjalnic dobrih praks« s področja digitalne transformacije za izmenjavo izkušenj med gospodarskimi subjekti

Promocijsko – motivacijski dogodki (D) – v okviru sklopa aktivnosti D se pričakuje ozaveščanje o pomenu in promocijo digitalne transformacije za dvig konkurenčnosti MSP.

–          Širitev ozaveščenosti o digitalni ekonomiji in transformacij, ter Industrija 4.0

–          Promocija uvajanja in nadgradnje digitalizacije v MSP

–          Dvig inovacijske in digitalne kulture

–          Priprava in izvedba dogodkov in konferenc

–          Predstavitev dobrih praks

Razpis najdete na naslovu http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1161

Rok za prijavo je 26.10.2018

 

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago:

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747