Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Javni razpis razpisuje slovenski Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki:

  • nepovratnih sredstev in/ali
  • kredita s subvencionirano obrestno mero.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu:

A – toplotna izolacija fasade

B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo

C – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru

D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva

E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe

F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe

G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja

H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah

J – vgradnja energeijsko učinkovitega sistema razsvetljave

K – optimatizacija sistema ogrevanja

L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje

M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe

N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav

O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov

P – uvedba sistema upravljanja z energijo

R – ukrep energetske optimatizacije v tehnološkem procesu

S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Višina sredstev za izplačilo neporavtnih sredstev in kritje stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 7.000.000,00 EUR. Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.

Višina spodbude:

  • nepovratna sredstva 20%
  • višina kredita 80%

Obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0%. Odplačilna doba ne sme presegati 15 let z vključenim moratorijem (ki je lahko največ eno leto). Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skaldu ne sme preseči 10 milijonov EUR. DDV ni upravičen strošek.

Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave, velja pa do objave zaključka javnega poziva oz. do dodelitev vseh sredstev.

Razpis najdete na naslovu:https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago:

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747