Financiranje MSP (MSP 8)

Program razpisuje SID banka Slovenije.

Pogoji pridobitve kredita:

 • samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d.o.o. ali d.d. ali zadruga
 • najmanj 2 zaposlena, poslovanje najmanj 2 polni poslovni leti
 • lastna udeležba najmanj 15% celotnih stroškov posla

Upravičeni stroški:

 • nabavna vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva
 • stroški materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga
 • celotnis troški dela
 • stroški v zvezi z upravljanjem dela podjetnika kot so prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov službenih potovanj, prehrane med delom, prevoza na delo in dela na terenu.

Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti po sklenitvi kreditne pogodbe.

Cilj programa je podjetju olajšati financiranje vsakodnevnega poslovanja in spodbujati internacionalizacijo MSP.

Program omogoča:

 • kredit v višini od 100.000 EUR do 5.000.000 EUR
 • financiranje do 85% celotnihs troškov
 • obrestno mero, ki je nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanj
 • dobo kreditiranja od 3 do 10 let
 • možnost moratorija na odplačilo glavnice največ 1/2 ročnosti kredita.
 • sprejemljive so vse vrste zavarovanja
 • vrednost zavarovanja vpliva le na višino obrestne mere in ni ključna za pridobitev kredita

Nadomestilo za odobritev in vodenje kredita ne bosta zaračunana, nastane le stršek notarja za ureditev zavarovanj.

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Program najdete na naslovu:https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-msp-msp-8

Za več informacij o programu smo vam na razpolago:

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747