Hrastnik, Radeče, Trbovlje 2020

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020

Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti na upravičenem območju.

Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: ohranjanje obstoječih in ustvarjenje novih delovnih mest ter razširitev proizvodnje in storitev na upravičenem območju.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:

  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
  • diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali
  • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Predvidena višina sredstev: 681.747,00 EUR

Višina sofinanciranja:

  • 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja;
  • 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
  • 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Vrednost sofinanciranja posamezne operacije ne more biti nižja od 10.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR.

Razpis najdete na tem naslovu.

Rok za oddajo vloge je 18.5.2020.

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago:

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 74