P4L 2020

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 – SPS

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane po 15. 2. 2021).

Predmet razpisa

Sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti

Upravičeni stroški

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev),
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih upravičenih stroškov operacije),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

Višina sofinanciranja

Najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih.

Intenzivnost pomoči

Velikost podjetjaKohezijska regija vzhodna SlovenijaKohezijska regija zahodna Slovenija
srednja podjetjanajveč 35 %največ 20 %
mikro in mala podjetjanajveč 45 %največ 30 %

Roki oddaje vlog

Rok za oddajo vlog je 15. 2. 2021 do 14:00 ure. Predvideni so še naslednji roki: 15.5.2021 in 15.9.2021, v kolikor še bodo na voljo sredstva.

Razpis najdete na naslovu: P4L 2020

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago preko elektronske pošte ali na telefonskih številkah:

GSM: 051 206 988, 041 592 747