P1 plus 2021

P1 plus 2021- Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – SPS

Predvidena objava razpisa: 2.4.2021

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Namen in cilji:

Produkt P1 plus 2021 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. V okviru projektov se bo tudi spodbujala raba obnovljivih virov energije, naložbe v okoljsko in energetsko učinkovito tehnologijo ter spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

A1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE-obr. sr.

MSP 5+ 60% garancija Sklada

– KREDIT max. 1.250.000 € (cestno tovorni promet 625.000 €)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +0,75%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

60% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala)

in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +0,75%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

MLADI MSP 80% garancija Sklada

– KREDIT max. 937.500 € (cestno tovorni promet 468.750 €)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +0,50%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

80% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala) in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +0,50%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za

tehnološko inovativna podjetja

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE-obr. sr.

MSP 5+

in

MLADI MSP

80% garancija Sklada

– KREDIT max. 937.500 € (cestno tovorni promet 468.750 €)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +0,50%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

80% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala) in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +0,50%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

RAZVOJNE GARANCIJE

MIKROGARANCIJE-obr. sr.

MSP 5+

in

MLADI MSP

60% garancija Sklada

– KREDIT max. 1.250.000 € (cestno tovorni promet 625.000 €)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +1,00%

– ročnost: 1,5 do 10 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

60% garancija Sklada

– KREDIT 100.000 € (mikro in mala) in 200.000 € (srednje velika)

– obrestna mera: bo določena z razpisom, pričakujemo 6 mesečni EURIBOR +1,00%

– ročnost: 1,5 do 5 let

– moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Upravičeni stroški:

INVESTICIJSKA VLAGANJA (brez DDV)

  • materialne investicije: novi stroji in oprema, nakup zemljišč (v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije – le do 10% višine upravičenih stroškov investicije –> materialne + nematerialne), komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, gradnja in/ali nakup objekta.
  • nematerialne investicije: patenti, licence, znanje in nepatentirano tehnično znanje.

OBRATNA SREDSTVA (z DDV)

  • material in trgovsko blago,
  • storitve,
  • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, stroški prevoza na in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Razpis najdete na naslovu: Razpis P1plus 2021

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago:

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747