Blog Left Sidebar

P1 plus 2021- Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – SPS Predvidena objava razpisa: 2.4.2021 Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Namen in cilji: Produkt P1

Javni razpis razpisuje MGRT. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah, oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2021 Ministrstva za infrastrukturo Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja do porabe sredstev oz. najkasneje do 02.09.2021. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje.

Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – SPS Predvidena objava razpisa: april 2021 Namen razpisa je zagotavljanje ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetje, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. Višina sredstev: kreditiranje v višini do 100.000 €. Cilj razpisa: Cilj ajvnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo

Javni razpis Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih P7R 2020 – SPS Razpis je bil objavljen dne 31.12.2020. Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Namenjena sredstva v višini 7.941.128,95€ so v celoti predvidena za obmejna problemska območja. Na javni razpis lahko kandidirajo

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 – SPS Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek