Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za kmetijstvo. gozdarstvo in prehrano. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Majhen obseg v

Javni razpis »SPODBUJANJE IZVAJANJA RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV (TRL 3-6)« Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.   Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali: – koncentracijo znanja in kompetenc, – znanstveno in tehnološko odličnost, – tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, – zavezo in

  P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Izvajalec javnega razpisa je Slovenski podjetniški sklad.   Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa

  SPIRIT – Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018« Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) na tujih trgih ter zviševanje stopnje internacionalizacije podjetij.

  SPIRIT- Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 ¨PRIZ 17-18¨ Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. Cilj razpisa

Javni razpis za vzpostavitev al nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017 – 2018   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo

JR RRI 2 Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednsotnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Prednostna področja so naslednja: Pametna

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020   Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene