Aktualni razpisi

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2019-2020 Slovenske javne agencije SPIRIT. PRIZ 19-20 Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)industrijo 4.0. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih

Program razpisuje SID banka Slovenije. Pogoji pridobitve kredita: samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d.o.o. ali d.d. ali zadruga najmanj 2 zaposlena, poslovanje najmanj 2 polni poslovni leti lastna udeležba najmanj 15% celotnih stroškov posla   Upravičeni stroški: nabavna vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva stroški materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga celotnis troški

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.   Predmet javnega poziva so neporavtne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Namen javnega poziva je posdbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profillom rabe

Javni razpis razpisuje slovenski Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki: nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero.   Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih

  Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v RS v letih od 2019 do 2023 Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj  s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z  izvedbo aktivnosti, ki so predmet

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019 – 2022   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo

  Javni razpis˝Spodbujanje partnerstve za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019˝ – SPIRIT Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz

JR RRI 2 Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednsotnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Prednostna področja so naslednja: Pametna

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020   Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene