Aktualni razpisi

  SPIRIT- Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 ¨PRIZ 17-18¨ Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. Cilj razpisa

Produkt P2R – Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 – 2019; SPS Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost

Javni razpis za vzpostavitev al nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017 – 2018   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo

JR RRI 2 Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednsotnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Prednostna področja so naslednja: Pametna

PRP 2014 – 2020: M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 8. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 €: 2.000.000 € za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 € za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020   Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene

P1 plus 2017- Garancija sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere – SPS Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. A1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP RAZVOJNE