Javni razpis za vzpostavitev al nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017 – 2018   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo

JR RRI 2 Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednsotnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Prednostna področja so naslednja: Pametna

PRP 2014 – 2020: M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 8. JR za leto 2016 za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 €: 2.000.000 € za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 € za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in

Javni razpis programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014 – 2020. Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k skupnemu cilju programa, ki je: – razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega

Javni razpis za Spodbude za MSP v lesarstvu 2.0 Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih in izboljšanih izdelkov in storitv na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%). Javni razpis je namenjen: spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo, ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020   Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene

Javni razpis za˝ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji˝ – SRRS Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt. Upravičena območja: Maribor s širšo okolico, Pokolpje, Pomurje, območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje. Višina kredita: 25.000 EUR

P1 plus 2017- Garancija sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere – SPS Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. A1 Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP RAZVOJNE