Razpisi za podjetja

  Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v RS v letih od 2019 do 2023 Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj  s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z  izvedbo aktivnosti, ki so predmet

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019 – 2022   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo

  JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. Cilji javnega razpisa so: zmanjšanje stroškov poslovanja

  BP2 – Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v RS (za pridobitev ugodnega posojila) Izvajalec javnega razpisa je slovenski regionalni razvojni sklad. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in

  P7OR 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Izvajalec javnega razpisa je Slovenski podjetniški sklad.   Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa

  Javni razpis˝Spodbujanje partnerstve za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019˝ – SPIRIT Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz

  Četrti Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribor s širšo okolico 2018 Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju Maribora s širšo okolico (občina Kungota, Hoče-Slivnica, mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi). Namen javnega razpisa je podora gospodarskim družbam,

  P1 plus 2018- Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – SPS Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Namen in cilji: Produkt P1 plus 2018 je

  Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati

  Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črešovci,