Razpisi za podjetja

  P7OR 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Izvajalec javnega razpisa je Slovenski podjetniški sklad.   Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa

  Javni razpis˝Spodbujanje partnerstve za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019˝ – SPIRIT Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz

  Četrti Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribor s širšo okolico 2018 Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju Maribora s širšo okolico (občina Kungota, Hoče-Slivnica, mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi). Namen javnega razpisa je podora gospodarskim družbam,

  P1 plus 2018- Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – SPS Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Namen in cilji: Produkt P1 plus 2018 je

  Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati

  Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črešovci,

  Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za kmetijstvo. gozdarstvo in prehrano. Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. Majhen obseg v

Javni razpis »SPODBUJANJE IZVAJANJA RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH PROJEKTOV (TRL 3-6)« Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.   Namen javnega razpisa je spodbujati pripravo in izvedbo raziskovalno-razvojnih projektov (operacij), ki bodo izkazovali: – koncentracijo znanja in kompetenc, – znanstveno in tehnološko odličnost, – tržni potencial v globalnih mrežah in verigah vrednosti, – zavezo in

  P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji Izvajalec javnega razpisa je Slovenski podjetniški sklad.   Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa

  SPIRIT – Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018« Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetij (MSP) na tujih trgih ter zviševanje stopnje internacionalizacije podjetij.