Razpisi za podjetja

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020 Izvajalec javnega razpisa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Namen javnega razpisa  je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Cilj(i) javnega razpisa je

P1 plus 2020- Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – SPS Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Namen in cilji: Produkt P1 plus 2020 je namenjen

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenskega podjetniškega sklada Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter opvečanje dodane vrednsoti

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022 Ministrstva za infrastrukturo Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja do porabe sredstev oz. najkasneje do 03.09.2020. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v letih 2019-2020 Slovenske javne agencije SPIRIT. PRIZ 19-20 Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)industrijo 4.0. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih

Program razpisuje SID banka Slovenije. Pogoji pridobitve kredita: samostojni podjetnik, gospodarska družba, organizirana kot d.o.o. ali d.d. ali zadruga najmanj 2 zaposlena, poslovanje najmanj 2 polni poslovni leti lastna udeležba najmanj 15% celotnih stroškov posla Upravičeni stroški: nabavna vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva stroški materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga celotnis troški dela

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Predmet javnega poziva so neporavtne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Namen javnega poziva je posdbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profillom rabe energije,

Javni razpis razpisuje slovenski Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki: nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov

  Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v RS v letih od 2019 do 2023 Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj  s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z  izvedbo aktivnosti, ki so predmet

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019 – 2022   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo