Razpisi za podjetja

Javni razpis Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih P7R 2020 – SPS Razpis je bil objavljen dne 31.12.2020. Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Namenjena sredstva v višini 7.941.128,95€ so v celoti predvidena za obmejna problemska območja. Na javni razpis lahko kandidirajo

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 – SPS Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek

Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020,2021 Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Mikrokredit v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov podjetjem, poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, omogoča

P1 plus 2020- Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – SPS Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Namen in cilji: Produkt P1 plus 2020 je namenjen

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenskega podjetniškega sklada Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter opvečanje dodane vrednsoti

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Predmet javnega poziva so neporavtne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Namen javnega poziva je posdbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profillom rabe energije,

Javni razpis razpisuje slovenski Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki: nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019 – 2022   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo

  Javni razpis˝Spodbujanje partnerstve za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018-2019˝ – SPIRIT Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz

JR RRI 2 Javni razpis za Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednsotnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4). Prednostna področja so naslednja: Pametna