Javni razpis razpisuje MGRT. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah, oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2021 Ministrstva za infrastrukturo Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja do porabe sredstev oz. najkasneje do 02.09.2021. Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje.

P1 plus 2021- Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – SPS Predvidena objava razpisa: 2.4.2021 Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v republiki Sloveniji (s.p., d.o.o., zadruge, zavodi, so.p.,…). kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Namen in cilji: Produkt P1

Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – SPS Predvidena objava razpisa: april 2021 Namen razpisa je zagotavljanje ugodnih likvidnostnih virov financiranja malim in srednje velikim podjetje, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. Višina sredstev: kreditiranje v višini do 100.000 €. Cilj razpisa: Cilj ajvnega razpisa je podjetjem, ki so utrpela škodo

Javni razpis Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih P7R 2020 – SPS Razpis je bil objavljen dne 31.12.2020. Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Namenjena sredstva v višini 7.941.128,95€ so v celoti predvidena za obmejna problemska območja. Na javni razpis lahko kandidirajo

Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 – SPS Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: oddelek

Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti 2020,2021 Namen javnega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Mikrokredit v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov podjetjem, poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, omogoča

Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP Slovenskega podjetniškega sklada Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter opvečanje dodane vrednsoti

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Predmet javnega poziva so neporavtne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Namen javnega poziva je posdbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profillom rabe energije,

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019 – 2022   Namen razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo