Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti –

Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu

Višina sofinanciranja:

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 1.023.000,00 EUR, od tega 511.500 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRZS. Prijavitelj lahko zaprosi za 100% sofinanciranje stroškov projekta.

 

Domača stran razpisa: 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1046

Na razpisu lahko kandidira:

-pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, v kohezijski regiji, kjer se bodo izvajale projektne aktivnosti, ki ima status društva, zavoda

– pravna oseba, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje

-prijavitelj mora kandidirati in oblikovati konzorcij izvajalcev z vsaj: eno zvezo oz. konfederacijo sindikatov ali enim predstavnikom združenja delodajalcev na nacionalni/regionalni ravni, kot so GZ, GIZ, konzorcij lahko sestavlja več oseb vendar ne več kot 4.

 

Rok oddaje vloge: 06.03.2017