Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 {aktiven}

Javni razpis ˝za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017˝ – MGRT

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem območju:

  • Maribor s širšo okolico (občina Kungota, Hoče-Slivnica, mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi),
  • Pokolpje (občina Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
  • Hrastnik-Radeče-Trbovlje.

 

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša 3.000.000,00 EUR, od tega:

  • 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Maribora s širšo okolico,
  • 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja in
  • 1.000.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika, Radeč in Trbovlja.

 

Razpisana sredstva: 3.000.000,00 EUR

 

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva:

  • projekt mora biti zaključen najkasneje 31.12.2017,
  • skrajni rok za izstavitev zahtevka je 30.10.2017,
  • obodbje upraivčenih stroškov je od oddaje vloge najkasneje 30.10.2017.

 

Upravičeni stroški:

– nakup novih strojev in opreme,

– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih rpavic, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranjega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporavljajo na upravičenem območju,

– nakup objektov.

 

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

– 45% vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,

– 35% vrednosti upraivčenih stroškov za srednja podjetja in

– 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

 

Rok za oddajo vloge: 16.6.2017

 

Javni razpis najdete na naslednji povezavi:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1116

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747