Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014 – 2020 za leto 2017 {aktiven}

PRP 2014 – 2020: Podukrep 8.6

Operacija naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014 – 2020 za leto 2017

Na razpis se lahko prijavijo lastniki oz. zakupniki gozda, pravne oseben in s.p -ji, ki niso lastniki oz. zakupniki gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200 – sečnja oz. 02.400 – storitev za gozdarstvo. Med upravičene vlagatelje spada tudi agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oz. v skupni lastnini gozdno zemljišče.

Višina nepovratnih sredstev: 

  • 40% je upravičenih stroškov
  • najnižji znesek javne podpore je 1000€/vlogo
  • maksimalna javna podpora je 500.000 € v celotnem programskem obdobju 2014 – 2020

Upravičeni stroški:

  • stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oz. opreme za sečnjo in spravilo lesa,
  • splošni stroški, do vključno 10 % upravičenih stroškov naložbe.

Rok za oddajo vloge: 19.06.2017

 

Javni razpis najdete na naslednji povezavi:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1307

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747