Sofinanciranje manjših začetnih naložb {aktiven}

Tretji javni razpis za sofinancrianje manjših začetnih naložb – MRA in RRA Koroška

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim gospodarskim družbam iz upravičenega območja, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

 

Upravičena območja:

Kungota, Hoče – Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi

Podjetja morajo imeti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovno enoto) v upravičenem območju.

 

Ročnost: do 8 let (ne sme preseči datuma 22.5.2025), z možnostjo moratorija 12 mesecev

 

Upravičeni stroški:

  • stroški materialnih in začetnih naložb: nakup strojev in opreme, zemljišča, komunalne infrastrukture in opremljanja zemljišča, stropki gradnje, nakupa objekta.
  • stropki nematerialnih začetnih naložb: prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.

 

Predvidena sredstva: 1.030.000,00 EUR za leto 2017

 

Višina sofinanciranja:

  • najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 €,
  • min. 25 % je lastnih sredstev,
  • stroški nakupa zemljišč lahko znašajo max. 10 % ,
  • max. sofinanciranje nepovr. sredstev: 50.000 € oz. maksimalno 35% (mikro in mala podjetja) ali 25% (srednja podjetja),
  • min. višina kredita z garancijo RGS: 35% (mikro in mal apodjetja) ali 45% (srednja podjetja).

 

Rok za oddajo: od 22.5. do 31.5.2017

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747