Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa {aktiven}

P2L 2017 – Spodbude za zagon podjetij na področju rabe lesa

Okvirna višina sredstev sofinanciranja (subvencij) znaša največ 400.000,00 €.

Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je na voljo do 275.184,00 €, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa do 124.816,00 €.  Obodbje upravičenih stroškov je do 1.1.2017 do 31.10.2017.

Intenzivnost pomoči znaša do 75% upravičenih stroškov operacije – Vzhodna Slovenija

Intenzivnost pomoči znaša do 70% upravičenih stroškov operacije – Zahodna Slovenija

 

Maksimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja za operacijo upravičenca je 40.000,00 €, minimalna odobrena višina sredstev sofinanciranja pa 7.000,00 €.

 

Upravičeni stroški:

– stroški opreme in investicij v neopredmetena sredstva,

– stroški storitev zunanjih izvajalcev,

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji in posredni (operativni) stroški.

 

Upravičenci do sredstev so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so bila registrirana med 1.1.2016 in 14.4.2017, z glavno dejavnostjo C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali C31 (Proizvodnja pohištva).

 

Namen razpisa je sofinanciranje operacij mladih podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije, itd…), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa. Potrebno je predstaviti uvajanje novih delovnih mest, pozitivno poslovanje in rast v prihodnjih letih.

 

Rok za oddajo vloge: 16.05.2017

 

Javni razpis najdete na naslednji povezavi:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58

 

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747