BIZI NOO

Slovenski regionalni razvojni sklad

Finančni produkt BIZI NOO je oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO_posojilo) v sklopu ene vloge.

Vlagatelji

 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:
  • pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba),
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:
  • zadruga,
 • Subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020.
 • Subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO).
 • Upravičena velikost subjekta: MSP

Višina sredstev

 • Nepovratna sredstva od 50.000 € do 160.000 €
 • Ugodno posojilo od 25.000 € do 500.000 €

Pogoji

 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €
 • Lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta.
 • Najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

Posojilni pogoji v primeru kombinacije:

 • Vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta
 • Fiksna OM:  od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta)
 • V primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oz. de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči.
 • Ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem
 • Možnost predčasnega poplačila

Cilji projekta

Upravičenec bo moral v enem letu (31.12.) po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati sledeča cilja:

 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in
 • izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, kar vlagatelj izkaže s poročilom, ki izkazuje izboljšanje učinkovite rabe virov s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21) ter zmanjšanje snovne učinkovitosti z izračunom oz. elaboratom, ki prikazuje zmanjšanje porabe materialov/surovin pri proizvodnji proizvoda, ki je predmet projekta.

Upravičeni stroški

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta)
 • Nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja
 • Neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu

Razpisni rok in način oddaje vloge

 1. rok do 16.06.2023
 2. rok do 28.07.2023
 3. rok do 01.09.2023
 4. rok do 29.09.2023

Za več informacij o javnem razpisu smo vam na razpolago preko elektronske pošte ali na telefonskih številkah:

GSM: 051 206 988, 041 592 747