DO OVE 2021

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2021 Ministrstva za infrastrukturo

Prijavijo se lahko mala, srednja in velika podjetja do porabe sredstev oz. najkasneje do 02.09.2021.

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša največ 35% vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Predvidena sredstva: 16.000.000 EUR

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme, daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. V kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko de operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: aprilu (1.4.), juniju (3.6.) in septembru (2.9.).

Razpis najdete na naslednji povezavi: DO OVE 2021

Kontakt: Telefon:+386 (0)2 788 58 44
GSM: 051 206 988, 041 592 747